Privacy Reglement

Voor een goede behandeling is het van belang om bij de eerste kennismaking, maar ook gedurende de behandeling, enkele gegevens van u te noteren. Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V.  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy Reglement;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Katwijk aan de Rijn B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingplicht en zullen niet zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken. Een kopie van het volledige Privacy Reglement is opvraagbaar bij uw fysiotherapeut.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit onze contactgegevens .